LA DOCUMENTACIÓ PAS A PAS (1)

Primerament hi tenim documentat el secretari del rei d’aquell moment, que és Pere de Benviure, un personatge que va assassinar la seva dona amb total impunitat; els secretaris normalment tenien ajudants joves que els escrivien les cartes i les copiaven als fulls de registre (el que majoritàriament ens ha arribat avui són aquests fulls, que s’han enquadrat en forma de llibre; la majoria de les cartes lògicament s’han perdut, perquè només tenien la funció del moment). També hi està documentada iconogràficament la taula dels cavallets, el mantell que la cobreix, el tinter, la ploma i el faristol.

Miniatura del Llibre Vermell de Montserrat feta a la primera meitat del segle XV.

 

El tinter i el faristol estan copiats a partir de models del segle XV.

 

Antonello de Messina, Mare de Déu de l’Anunciació (segleXV).

 

Sant Jeroni en el seu estudi (segle XV). A part de la còpia del tinter, la idea d’il·luminar amb canelobres també l’hem tret d’aquest model.

 

La pàgina on s’hi copia la carta és una còpia restaurada en paper de Capellades del document de l’ACA, però sense la carta que s’hi escriuria a sota; la restauració ha consistit en “netejar” amb l’ordinador tots els senyals del pas del temps.

Miniatura del Llibre Vermell de Montserrat feta a la primera meitat del segle XV.

 

Veure vídeo

 

El muntar Guillem de la Bona és l’únic personatge amb nom propi (a part del rei) que està directament documentat a la carta en la qual es basa el curt. Per vestir Guillem de la Bona i el seu cavall blanc ens hem basat en els tres models següents:

Lluís Borrassà, Retaule de Sant Jordi i la Mare de Déu (finals del s.XIV).

 

Arnau Bassa, Retaule de Sant Marc (segle XIV). Hi hem copiat el punyal que porta el sabater Anià amb la mà ferida.

 

Miniatura del Llibre de feits del rei Jaume I, segons la còpia feta a Poblet l’any 1343. Hi hem copiat el model del barret blau de dos dels cavallers.

 

El vestit del rei l’hem fet a partir de la descripció que en fa Bernat Metge a la primera pàgina de Lo somni: “…un hom de miya statura ab reverent cara vestit de vellut pelos carmesi sembrat de corones dobles daur ab un barret vermell en lo cap…”. Ens hi han faltat les dobles corones d’or.